WYDARZENIA 2019 / 2020

26.06.2020r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań oraz podziękowań. Zakończenie roku szkolnego 2019/20 wyglądało zupełnie inaczej od tych, które odbywały się we wcześniejszych latach. Wszystko z powodu sytuacji epidemicznej, która wciąż wymaga od nas dystansu społecznego. Uczniowie i nauczyciele przez długie lata będą wspominać ten rok szkolny. W tym roku świadectwa były rozdawane w maseczkach na twarzach, bez tradycyjnej akademii, uroczystego apelu z programem artystycznym. Dyrekcja przygotowała harmonogram dla poszczególnych grup. Wyznaczone były określone godziny odbioru dokumentów, świadectw, nagród i dyplomów z uwzględnieniem rygorów sanitarnych. Wychowawcy klas wydawali świadectwa w małych grupach. Fajnie było spotkać się choć na chwilę z kolegami, koleżankami i ze swoimi nauczycielami......

Koniec roku szkolnego to także szczególnie ważny moment dla uczniów klas ósmych. Żegnają się oni wtedy z kolegami i koleżankami z klasy, nauczycielami, ze szkołą. W tym roku absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły inaczej niż było to do tej pory. Nietypowa oprawa została wymuszona przez panujące rygory sanitarne. Tradycyjne pożegnanie klas ósmych w tym roku zostało także przeniesione do Internetu. Grupa filmowa z klas siódmych zrealizowała projekt filmowy na pożegnanie klas ósmych i zamieściła na kanale „Filmowa 16”. Można go obejrzeć też tutaj https://youtube/6f2Iep_bifI Te innowacyjne działania są następstwem panujących rygorów. Wręczenie świadectw, dyplomów, nagród, a także upominków od Rady Rodziców i wychowawców odbyło się na sali gimnastycznej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. W sposób online klasy ósme przekazany sztandar klasom siódmym. Na zakończenie uroczystości dla ósmoklasistów rozległ się pożegnalny ostatni dzwonek.

Z powodu epidemii zakończenie roku szkolnego w takiej formie odbyło się pierwszy raz w historii. Większość uczniów, nauczycieli, a także rodziców marzy o tym, żeby we wrześniu wrócić do nauki stacjonarnej, w klasach i przy tablicy. Całej społeczności życzymy udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń.

fotogaleria ...

18.05.2020r.

Szanowni Państwo

Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie
utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało
o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
do dnia 26 czerwca 2020 r.,

Jednocześnie podjęto decyzję o stopniowym uruchamianiu szkół, wg poniższego harmonogramu:

od 18 maja br.:

  • możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych za zgodą rodziców i uczniów w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą zajęcia.

od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I - III szkół podstawowych;
  • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - pobierz >>
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
  • organizacja konsultacji i pracy bibilioteki szkolnej od 25.05.2020r. >>

Będziemy Państwa na bieżąco informować o przyjętych przez SP16 rozwiązaniach uwzględniających Państwa decyzje oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Bardzo proszę śledzić na bieżąco wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor szkoły


24.04.2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone zostało do 24 maja br.
Obowiązują nowe regulacje w sprawie harmonogramu egzaminu ósmoklasisty

Termin główny: 16 - 18 czerwca i termin dodatkowy: 7 - 9 lipca.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.


Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - zostaną one także Państwu i Państwa dzieciom przekazane za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego.


Dyrektor szkoły


04.2020r.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach
przedłużone zostało do 24 kwietnia br.

Obowiązują nowe regulacje w sprawie
harmonogramu egzaminu ósmoklasisty i rekrutacji do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

Komunikat w tej sprawie nowego harmonogramu egzaminu ósmoklasisty zostanie ogłoszony przez dyrektora CKE nie później niż
na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną Państwu przekazane po tym, jak zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


Dyrektor szkoły


03.2020r.

W związku z nowym rozporządzeniem MEN
w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
szkoła prowadzi zajęcia w formie nauczania na odległość.

Podstawowym narzędziem zdalnego nauczania jest w naszej szkole
dziennik elektroniczny UONET+.

Rodzice uczniów klas I - III oraz Uczniowie klas IV - VIII proszeni są
zapoznawanie się z materiałami przesyłanymi przez nauczycieli
w dzienniku elektronicznym w zakładce „wiadomości”.
Nie ma obowiązku drukować przesyłanych przez nauczycieli materiałów.

Rozwiązane zadania bądź inne efekty swojej pracy, które podlegać będą ocenianiu,
uczniowie będę przesyłać konkretnemu nauczycielowi na jego adres mailowy.
Wykaz adresów mailowych nauczycieli znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Dla uczniów >> materiały dydaktyczne”

Bardzo proszę na bieżąco śledzić informacje
na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
W przypadku pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego z sekretariatem szkoły
w godz. od 7:00 do 15:00.


Dyrektor szkoły


06.2020r.

EKOLOGIA. JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO?

W roku szkolnym 2019/2020uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu EKOLOGIA. JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO? we współpracy z Uniwersytetem Dzieci. Uczniowie kształtowali swoje kompetencje społeczne, poszerzyli wiedzę przyrodniczą na temat ochrony środowiska. W ramach projektu przeprowadzono 8 zajęć - w tym 2 o tematyce wychowawczej oraz 4 o tematyce ekologicznej.

W ramach zajęć o tematyce wychowawczej zrealizowano tematy Jak wspólnie zapracować na sukces oraz Jak rozpoznawać emocje. Uczniowie zastanawiali się, dlaczego warto współpracować, jakie role odgrywamy w grupie podczas współpracy, co sprzyja współpracy i prowadzi do sukcesów. Po obejrzeniu filmu Jakie role możemy pełnić w grupie dowiedzieli się, na czym polega rola strażnika norm i czasu, pomysłodawcy, realizatora, motywatora i krytyka. Oglądali film Jak zwierzęta wyrażają emocje, na podstawie którego potrafili określić nastrój psa oraz wykonali pracę plastyczną przedstawiającą psa wyrażającego wybraną emocję.

Zrealizowano sześć zajęć o tematyce ekologicznej Czy samochody ogrzewają miasta, Czy ludzie mogą stopić wszystkie lodowce, Jaką rolę odgrywają drzewa w mieście, Skąd się biorą orkany, Dlaczego na ziemi jest coraz cieplej. W związku z omawianą tematyką oglądali filmy (co było dużym udogodnieniem w związku z koniecznością zdalnego nauczania): Jak najekologiczniej dotrzeć do szkoły, Jak wyglądałoby życie bez drzew, Jak codziennie wpływamy na klimat, Jak zmienia się klimat, Jak wygląda silny wiatr. Po obejrzeniu filmów uczniowie zastanawiali się, w jaki sposób samochody zanieczyszczają miasta i jak możemy zapobiegać tym zanieczyszczeniom, poznali różne środki transportu w mieście oraz rodzaje spalin produkowanych przez samochody. Zastanawiali się, które działania przyczyniają się do ochrony środowiska, do czego są potrzebne drzewa i rośliny, w jaki sposób zapobiegają zanieczyszczeniom oraz jak możemy zapobiegać zagrożeniom wynikającym z braku drzew. Uczniowie dowiedzieli się również, dlaczego powstają silne wiatry, jak wpływają na przyrodę i życie ptaków. Do większości omawianych tematów uczniowie wykonywali i nadsyłali prace plastyczne.

Po zrealizowaniu tematów szkoła otrzymała certyfikat za udział w projekcie. Dla najbardziej aktywnych uczniów czekają nagrody - dyplomy i indeksy oraz niespodzianki do odbioru w dniu zakończenia roku szkolnego.

Dziękujemy za udział w projekcie oraz zapraszamy do obejrzenia galerii prac uczniów nadsyłanych w związku z projektem.

Magdalena Machlowska

03.05.2020r.

Konstytucja 3 maja

„Trzeci Maj” - Michał Arct
Maj- rocznica pięknych serc!
Maj- rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają ci, co przyszli.

Choć przeminął dawno wiek,
Dawne hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg.
Lecz z przeszłości czerpał siły.

Z tych w ciemnościach jasnych chwil,
Kiedy miłość pobratała
W jedną całość Polski stany,
Miłość ponad wszystko trwała.

Tym co w Polsce dali myśl,
Aby stworzyć cud majowy,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś,
Przed pamiątką chyląc głowy.

Święto Narodowe Trzeciego Maja to rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była ona pierwszą pisaną konstytucją w Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Regulowała organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, Konstytucja 3 maja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.

Dzień 3 maja 1791 roku został uznany w Polsce świętem narodowym. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponowne jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto zostało ponownie zdelegalizowane przez okupantów w czasie II wojny światowej. W 1946 r. zastąpione go obchodami dnia 1 Maja. W styczniu 1951 r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Dopiero po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r., Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt narodowych.
„Witaj majowa jutrzenko” >>

Dzień Flagi - 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową lub narodową. Jej wygląd zwykle nawiązuje do tradycji historycznej państwa. Polska flaga składa się z dwóch równych, poziomych pasów - białego i czerwonego. Oficjalnie została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Same barwy - biel i czerwień - już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Poza granicami Polski, oficjalnym symbolem naszego kraju jest flaga z polskim orłem na białym pasie. Używa się jej jedynie w celach dyplomatycznej reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej.

fotogaleria ...

02.03.2020r.

Wyjazd na polsko-angielskie przedstawienie „Czerwonego Kapturka”

Klasy 4a,5a,5b,6a wybrały się 2 marca 2020 r. do teatru w Czeladzi na polsko-angielskie przedstawienie pt „Czerwony Kapturek”. Klasyczna wersja bajki została przedstawiona w sposób humorystyczny. Aktorzy w języku polskim i angielskim grali swoje role, śpiewali piosenki, nawiązywali kontakt z publicznością. W trakcie widowiska uczniowie mieli możliwość reagowania w dwóch językach na wypowiadane kwestie aktorów. Widzowie lub aktorzy bezpośrednio tłumaczyli angielskie wyrazy i wyrażenia użyte w spektaklu. Wielokrotnie powtórzone słowa zostały dobrze utrwalone. Wyjazd dostarczył uczniom wielu wspaniałych wrażeń, był również atrakcyjną lekcją języka angielskiego.

28.02.2020r.

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole

Żołnierze Wyklęci - ŻOŁNIERZE BOHATEROWIE polskiego podziemia niepodległościowego, którzy walczyli o Polskę wolną, niezależną od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Działali w konspiracji w latach 1943-1947.

W piątek 28 lutego 2020 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji odbył się apel dla klas 6-8 poświęcony ich pamięci. Uczniowie z klas 8b oraz 6a zapoznali uczniów z sylwetkami żołnierzy oraz ich bohaterska działalnością. W trakcie uroczystości szkolny chór wykonał pieśni patriotyczne, a Kuba Marchewka odegrał na puzonie „Rotę”. Organizatorami uroczystości byli: Hanna Kałużna, Małgorzata Traczyk, Piotr Wójcik.

17-27.02.2020r.

Warsztaty Euroweek

W dniach 17-21.02 kl. 5a wraz z opiekunami wzięła udział w warsztatach fundacji Euroweek w Międzygórzu. Euroweek jest programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.

Warsztaty prowadzą doświadczeni wolontariusze z całego świata. Naszej grupie towarzyszyli wolontariusze z Meksyku, Filipin, Azerbejdżanu, Tajlandii oraz Indonezji. Poprzez różne aktywności, zabawy, tańce, prezentacje, odgrywanie ról, prace w grupach zapoznawali dzieci z kulturą swoich krajów, pokazywali jak funkcjonować w środowisku międzynarodowym, ale również rozwijali poczucie pewności siebie, umiejętność współpracy i budowania teamu. I to wszystko PO ANGIELSKU! Bogaty program wypełniał dzieciom czas od rana do wieczora. Na koniec, każdy uczestnik otrzymał certyfikat. „Najlepsza wycieczka ever!”, „Proszę Pani, wrócimy tu jeszcze?”, „Chcecie jechać do domu? Nieeee!” - to tylko niektóre komentarze po powrocie z wyjazdu.

fotogaleria ...

14.02.2019r.

Dzień Świętego Walentego

Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym świecie jako święto miłości. Tego dnia wysyłamy osobie, którą bardzo lubimy kartkę z wierszykiem lub wyznaniem miłosnym. W dniu 14 lutego także w naszej szkole świętowaliśmy Walentynki! Z tej okazji na szkolnym korytarzu pojawiła się walentynkowa skrzynka pocztowa. Każdy mógł podarować komuś bliskiemu swojemu sercu drobną niespodziankę. Anonimowe listy sprawiły mnóstwo radości.

Oprócz tego nauczyciele - pani Manuela Lotko, pani Sylwia Musialik oraz pani Małgorzata Mędrala przygotowały dla uczniów walentynkowe atrakcje - piękne kartki, pyszne ciasto, pierniki, muffinki z życzeniami, słodycze , torby z motywem walentynkowym i inne gadżety. Oprócz wspaniałej zabawy dzieci mogły utrwalić słownictwo w języku obcym, ponieważ wszystkie kartki z życzeniami były w języku angielskim. Szkoda, że ten dzień jest tylko jeden raz w roku.

09.12.2019r.

PLANETARIUM ORBITEK

9.12.2019r. odwiedziło naszą szkołę Planetarium „Orbitek”. Uczniowie brali udział w seansach: „Powstanie życia na Ziemi”, „Miejsce Ziemi w Kosmosie”, „Rakietą do planet” i „Kosmiczny zegar”. Seanse te były skarbnicą wiedzy o Wszechświecie, Gwiazdozbiorach, naszym Układzie Słonecznym, historii podboju Kosmosu oraz powstaniu i ewolucji życia na Ziemi. Uczniowie w krótkim czasie odwiedzili centrum naszej galaktyki i wszystkie planety. Utrwalili omawiane na geografii wiadomości o ruchach Ziemi i ich następstwach, poznali postacie słynnych astronomów i astronautów oraz teorię heliocentryczną i geocentryczną.

Wszystkie pokazy dotyczyły aktualnego ustawienia nieba w dniu zajęć nad szkołą, czyli wieczorem mogli zaobserwować to co widzieli w Planetarium. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z seansów i jeszcze długo dzielili się między sobą informacjami i wrażeniami.

11.12.2019r.

BEZPIECZNA SZKOŁA Z FUNDACJĄ GRUPY PKP

Dnia 11 grudnia 2019 w SP 16 odbyły się zajęcia prowadzone przez pracowników Spółki PKP Intercity w ramach projektu „Bezpieczna szkoła”. Fundacja Grupy PKP poprzez prowadzenie takich zajęć stara się pogłębiać wiedzę i świadomość dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego.

W przeprowadzonych lekcjach uczestniczyły wszystkie klasy z edukacji wczesnoszkolnej. Tego dnia odwiedzili nas przedstawiciele PKP Intercity S.A.: pani Ewa Moc i pan kierownik pociągu „Pendolino”. Dzieci obejrzały filmy instruktażowe, a także spot reklamowy o przejeździe kolejowym z których dowiedziały się jak należy bezpiecznie podróżować pociągiem i że należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Dzieci uzyskały także istotną informację jak należy zachować się i do kogo powinny się udać jeżeli zgubiłyby w pociągu swoich opiekunów.

mgr Małgorzata Frankiewicz

12.2019r.

ORGANIZATORZY
serdecznie dziękują Rodzicom i Uczniom za okazane serce i udział w akcji
M I K O Ł A J 2019

Zebrane w czasie akcji słodycze w dniu 6.12.2019r. przekazano
do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Sosnowcu
dla wychowanków tych Placówek w naszym mieście.

Violetta Madeja
Jolanta Pietranek

12.2019r.

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania uczniom naszej szkoły za aktywny udział w corocznej zbiórce darów dla schroniska. Dzięki Państwa dużemu zaangażowaniu i zrozumieniu potrzeb zwierzaków zgromadziliśmy spore ilości karmy i kocy. Dary zostaną przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu.


Dziękujemy!
P. Grażyna Serwicka, P. Sylwia Musialik

29.11.2019r.

Wycieczka do NIBYLANDII

W bajkową podróż do świata Piotrusia Pana wybrali się najmłodsi uczniowie naszej szkoły klasa Ia i Ib. Wszystkie dzieciaki były bardzo podekscytowane swoją pierwszą szkolną wycieczką Uśmiech. Ten baśniowy świat utrzymany w fantastycznym klimacie na pewno na długo zapadnie naszym najmłodszym w pamięci. Sala zabaw pozwala dzieciom na zabawy w wielopoziomowych konstrukcjach połączonych wysokimi wieżami, dmuchanym zamku. Zabawy w berka, chowanego, pokonywanie wielu torów przeszkód oraz zabawy w basenie z kolorowymi piłkami była również atrakcyjna dla dzieci. Zabawa została przerwana tylko na słodki poczęstunek przygotowany przez obsługę Nibylandii, co dodało większej energii do dalszej zabawy. Wszystkie dzieci wróciły do szkoły z roześmianymi buziami i zapowiedziały, że na pewno wrócą do Nibylandii za rok. Najlepszym potwierdzeniem niezapomnianych wrażeń są szerokie uśmiechy Szczęście na twarzach naszych dzieciaków.

mgr Monika Wilk
mgr Beata Herod

27.11.2019r.

Zabawa w Nibylandii

Dzień 27 listopada klasy 2a i 2b spędziły w sali zabaw Nibylandia w Katowicach. Ten pokaźnych rozmiarów obiekt oferuje dzieciom mnóstwo atrakcji. Zjeżdżalnie, baseny z piłkami, labirynty oraz ogromny piracki statek gwarantują szaloną zabawę na długi czas. Nasi uczniowie świetnie bawili się zwiedzając wszystkie zakamarki konstrukcji i pokonując przeszkody. W przerwie dzieci zostały poczęstowane pysznymi bułeczkami z serem oraz wodą z sokiem malinowym. Zmęczone, ale bardzo zadowolone wróciły do Sosnowca.

12.11.2019r.

„Myśląc o przyszłości narodu trzeba się oprzeć o jego groby”
Jerzy Waldorf

W tym roku przypada 101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Świętujemy ją uroczyście 11 listopada, gdyż w tym dniu po 123 latach Polska odzyskała wolność. Wówczas ziemie odebrane trzem zaborcom: Rosji, Prusom i Austrii ponownie złączyły się w jedną całość. Wreszcie można było mówić w języku polskim, śpiewać polski hymn i zawieszać wszędzie biało-czerwone flagi.

Uczniowie naszej szkoły z klas 6a i 4a, pragnąc uczcić tę podniosłą rocznicę, zorganizowali w naszej szkole uroczystą akademię. Zaprezentowali na niej montaż słowno-muzyczny przybliżający młodzieży to historyczne wydarzenie. W trakcie uroczystości chór szkolny odśpiewał pieśni patriotyczne: „Dziś idę walczyć mamo”, „My Pierwsza Brygada”, „Rota”, „Rozkwitały pąki białych róż”.

Występ uświadomił nam, że nie wolno zapominać o dziejach naszego kraju. Dawne wydarzenia powinny nas nauczyć szacunku do wcześniejszych pokoleń walczących o naszą wolność i niezależność.

fotogaleria ...

11.2019r.

Podziękowanie za włączenie się do akcji „Szkoła pamięta”

Szanowni Państwo,
w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.

Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli. Otrzymaliśmy w sumie 11 208 zgłoszeń od szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
W załączeniu przekazuję Państwu pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział
w akcji.
Łączę wyrazy szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

08.11.2019r.

IV Rajd Niepodległości WOKÓŁ TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY

Upamiętniając 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uczniowie naszej szkoły oraz kilku innych sosnowieckich szkół wzięli udział w IV Rajdzie Niepodległości WOKÓŁ TRÓJKĄTA TRZECH CESARZY. Został on zorganizowany 8 listopada 2019 roku przez Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta Sosnowca. Celem rajdu było pogłębienie wiedzy historycznej dotyczącej miasta, regionu i państwa oraz promowanie atrakcji turystyczno - krajoznawczych regionu.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką: p. Śmidowicz, Ambroziak, Kałużnej, Dzidowskiej i Traczyk wyruszyli na rajd spod Pałacu Schoena, gdzie oczekiwał na nich przewodnik PTTK . Wspólnie wędrowaliśmy ulicami dzielnicy Środula, podziwiając zabytkową architekturę z 1 poł. XX wieku. Następnie bulwarami doszliśmy do Pałacu Dietla wzniesionego pod koniec XIX wieku z inicjatywy Henryka Dietla - niemieckiego przedsiębiorcy, który uruchomił w Sosnowcu pierwszą w Królestwie Polskim przędzalnię wełny czesankowej. Dalej szliśmy bulwarami Przemszy na Zawodzie i ścieżkami leśnymi koło łowiska „Wygoda”, by dojść do Cmentarza żydowskiego w Sosnowcu - Modrzejowie - najstarszej nekropolii żydowskiej w regionie.

Później wędrowaliśmy lasem, aż dotarliśmy do Trójkąta Trzech Cesarzy, gdzie o godzinie 13-tej rozpoczęły się uroczystości związane ze świętem Niepodległości. Przybył na nie prezydent Sosnowca - Arkadiusz Chęciński. Po Jego przemówieniu, złożeniu kwiatów pod Obeliskiem Pamięci o dawnym podziale Europy wręczono pamiątkowe statuetki dla szkół uczestniczących w rajdzie. Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśni patriotyczne przy akompaniamencie orkiestry. Wówczas po oficjalnych obchodach chętni uczniowie piekli na ognisku kiełbaski, które zostały zjedzone ze smakiem.

Podczas rajdu przebyliśmy wraz z przewodnikiem PTTK aż 13,5 km, zrobiliśmy ponad 22 tysiące kroków i małych kroczków.

Wszystkim uczestnikom IV Rajdu Niepodległości bardzo serdecznie dziękujemy za trud, wzorowe zachowanie i patriotyczną postawę podczas historycznych uroczystości.

fotogaleria ...

07.11.2019r.

Nasz kolejny Dzień Śniadanie Daje Moc

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dnia 7 listopada ponownie obchodziliśmy „Dzień Śniadanie Daje Moc”. Kolejny raz biorąc udział w tym ogólnopolskim programie wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej starali się zwrócić uwagę na to, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Zorganizowanie zajęć w klasach I-III miało na celu propagowanie zdrowego jedzenia. Dla każdego ucznia zjedzenie śniadania jest najlepszym startem w nowy dzień, który może być pełen zmagań umysłowych jak i fizycznych. To dzięki zjedzonemu śniadaniu każde dziecko będzie miało wystarczający zapas energii do nauki, a także lepszą koncentrację podczas zajęć.

Wszystkie młodsze klasy przygotowywały tego dnia przepyszne, kolorowe, a przede wszystkim zdrowe posiłki. Podczas tych zajęć wychowawcy zwracali również uwagę na kulturę spożywania porannego posiłku. Wspólne przygotowanie i zjedzenie śniadaniowej uczty sprawiło uczniom dużo radości, a także wzmocniło integracje w poszczególnych klasach.

Działania związane z realizacją programu „Śniadanie Daje Moc” z pewnością przyczynią się do większej dbałości o codzienne spożywanie śniadania przez dzieci zarówno w domu, jak i w szkole. Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w naszą akcję.

fotogaleria ...

31.10.2019r.

Danuta Wawiłow „Znicze”

Dziesiątki, setki,
tysiące zniczy...
Nikt ich nie zliczy...

Przechodzą ludzie,
schylają głowy.
Wśród żółtych liści
listopadowych
palą się znicze...


W przeddzień Święta Zmarłych 31 X 2019r. uczniowie klas 6a i 5 c wspólnie z p. Hanną Kałużną udali się po lekcjach na Cmentarz przy ul Zuzanny, by posprzątać groby, uczcić pamięć poległych za ojczyznę i zapalić znicze. Wspólnie odwiedzili m. in. grób robotników, którzy zostali zabici w 1905 roku przez siepaczy rosyjskich, walcząc o niepodległość Polski, mogiłę 64 żołnierzy rosyjskich poległych w walce z Niemcami za wolność narodu polskiego, oraz anonimowe opuszczone groby. Wspólne wyjście było oddaniem hołdu poległym bohaterom.

30.10.2019r.

Koncert muzyczny „W świecie filmu”

Szczególny nastrój i emocje towarzyszyły uczniom naszej szkoły w ostatnim dniu października. W czwartkowe popołudnie przed społecznością szkolną wystąpił Duet Rodzinny, który swoją grą na różnych instrumentach chciał zarazić słuchaczy miłością do muzyki. Podczas koncertu pt. „W świecie filmu”, zaaranżowanego i poprowadzonego przez p. Jacka Gaudyna dzieci miały okazję posłuchać znakomitych motywów przewodnich znanych i lubianych piosenek i melodii takich jak: Shrek, Piraci z Karaibów, Gwiezdne Wojny, Ranczo, Czterdziestolatek, Va Bank. Program koncertu wzbogaciły krótkie prelekcje na temat instrumentów muzycznych takich jak obój, rożek angielski, saksofon i trąbka, oraz zagadki i quizy muzyczne. Bez wątpienia uczniowie, którzy wzięli udział w koncercie opuszczały „salę koncertową” bogatsze o niepowtarzalne wrażenia muzyczne i estetyczne.

23.10.2019r.

Wycieczka do zamku w Mosznej

23 października klasy 4,5 i 6a wraz z wychowawcami wybrały się na wycieczkę do zamku w Mosznej, który na tę okazję zamienił się w Szkołę Magii i Czarodziejstwa. Po zakamarkach zamku oprowadzała nas animatorka-czarownica. Na początku przygody rodem z Hogwartu, uczniowie spotkali się z tiarą przydziału, która przyporządkowała uczniów do jednego z czterech domów, w zależności od ich predyspozycji i cech charakteru. Następnie, każdy z młodych adeptów magii przywdział odpowiednią szatę i udał się na pokaz sztuki alchemicznej, lekcję kaligrafii oraz turniej rycerski.
Wycieczka zakończyła się spacerem po malowniczym parku, który otacza zamek oraz wizyta w oranzerii.

fotogaleria ...

21.10.2019r.

„STALKING - NA CYBERPRZEMOC SĄ PARAGRAFY”

W dniu 21.10.2019r. uczniowie klasy 7a uczestniczyli w spektaklu interaktywnym pt. „Stalking - na cyberprzemoc są paragrafy”. Symulację rozprawy sądowej poprowadził autor scenariusza Sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie. Celem projektu było zaprezentowanie problematyki funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości związanej z czynami zabronionymi - mową nienawiści, hejtem i przestępczością internetową.

04,18.10.2019r.

Lekcje w bibliotece osiedlowej - Julian Tuwim, To zwierzę mnie bierze...

W miesiącu październiku klasa 2b dwukrotnie uczestniczyła w lekcjach w bibliotece osiedlowej na ulicy Kossaka. 04.10 uczniowie mieli możliwość poznania wielu ciekawych informacji z prywatnego życia Juliana Tuwima - autora popularnych wierszy dla dzieci. Podsumowaniem zajęć był krótki test wiadomości.

„To zwierzę mnie bierze” - w tych zajęciach o dość nietypowej tematyce uczniowie 2b uczestniczyli 18.10. Głównym tematem były... zwierzęce ogony, pupy i kuperki oraz niezwykłe właściwości tylnych części ciała niektórych zwierząt egzotycznych i rodzimych. Na zakończenie uczniowie obejrzeli film pt.„Nela, mała podróżniczka” o nosaczach z wyspy Borneo.

16.10.2019r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - PASOWANIE NA UCZNIA

Podczas uroczystego apelu 14 października w Dniu Edukacji Narodowej odbyło się pasowanie klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. Wydarzenie to zawsze wzbudza wiele emocji wśród uczniów, rodziców jak i nauczycieli.

Uczennice klas VII Marta i Wiktoria wspaniale poprowadziły program artystyczny młodszych kolegów i koleżanek. Wśród uczniów na wyróżnienie zasłużył występ Zuzi, Mai i Alicji z kl.Ia. Dziewczynki zaśpiewały utwory zaprezentowane również podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Muzie w Sosnowcu. Piewszoklasiści wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny. Przekonywali zebranych gości, że wiedzą jak być wzorowym, odpowiedzialnym i doskonale przygotowanym uczniem.

Po zakończeniu części artystycznej i wprowadzeniu sztandaru szkoły nadszedł kulminacyjny moment jakże podniosłej uroczystości. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia oraz pomagać słabszym i młodszym od siebie. Po tych słowach dyrektor szkoły pani Iwona Woźniak dokonała symbolicznym ołówkiem aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 16. Ten gest symbolizował przyjęci do społeczności uczniowskiej, bo takich wspaniałych pierwszaków chętnie witamy w naszej szkole. Po ceremoni pasowania głos zabrała pani dyrektor gratulując pierwszakom przyjęcia do braci uczniowskiej, a rodzicom tak wspaniałych i mądrych pociech.

Dodatkową niespodzianką dla najmłodszych uczniów były upominki przygotowane przez klasy VIII oraz pamiątkowe dyplomy. Po uroczystości na uczniów czekał jeszcze słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Naszym najmłodszym kolegom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobytej wiedzy.

Powodzenia !!!

mgr Monika Wilk
mgr Beata Herod

fotogaleria ...

10.10.2019r.

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

Kolejny raz 10 października uczniowie klas I-III wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Drzewa. Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2002 roku. „Drzewa dla klimatu” to hasło tegorocznej edycji programu Święto Drzewa Klubu Gaja. Co roku w październiku w wielu krajach na świecie odbywa się akcja sadzenia drzew. Głównym celem akcji jest edukacja w zakresie zmian klimatycznych, wzrost świadomości ekologicznej, propagowanie idei sadzenia i pielęgnacji drzew.

Z tej okazji uczniowie klasy IIa i IIIa aktywnie włączyli się w obchody tego ekologicznego święta. W tym roku zorganizowana została lekcja tematyczna na którą został zaproszony leśnik Pan Dawid Ślęzak z Leśnictwa Maczki - Nadleśnictwo Siewierz. Na zajęciach Pan leśnik ciekawie opowiadał dzieciom o bezcennej roli drzew dla człowieka i środowiska, a także o świecie zwierząt. Uczniowie będąc ciekawi pracy leśnika często zadawali gościowi pytania. Po zajęciach dydaktycznych obok budynku naszej szkoły wspólnie, pod okiem leśnika i zgodnie z jego wskazówkami, posadziliśmy młody klon. Drzewko otrzymało imię Kornel. W ten sposób wzbogaciliśmy w rejonie naszej szkoły zasób drzew, które ostatnio uszkodziły silne wiatry. W przeprowadzeniu akcji pomogło Leśnictwo Maczki, które zaopatrzyło szkołę w sadzonkę drzewa.

Sadźmy drzewa! Drzewa dla klimatu!

mgr Małgorzata Frankiewicz
mgr Ewa Jamrocha

09.10.2019r.

WIZYTA W BIBLIOTECE

Dnia 9 października klasa 3b uczestniczyła w zajęciach przybliżających polskie baśnie i legendy. Uczniowie wysłuchali fragmentów najciekawszych legend np. „Lech, Czech i Rus - o powstaniu państwa polskiego”, „O Popielu”, „Piast Kołodziej”, „Wars i Sawa”, „O smoku wawelskim”, „Powstanie Zakopanego”, „Dlaczego Bałtyk jest słony”, „Toruńskie pierniki”. Wszyscy obejrzeli również film pt. „Legenda o złotej kaczce”. Na koniec pani bibliotekarka zaproponowała rozwiązanie krzyżówki z hasłami, które wystąpiły w legendach. Wszystkie dzieci były zachwycone wizytą w bibliotece i obiecały, że na pewno do niej jeszcze powrócą.

30.09.2019r.

WYCIECZKA DO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

W dniu 30.09.2019 klasa 7a udała się do Oddziału Rejonowego Narodowego Banku Polskiego w Katowicach. Wycieczka ta była okazją do uczestniczenia w nietypowej lekcji ekonomii, na której uczniowie zapoznali się z historią bankowości w Polsce, rolą i funkcją banku centralnego w gospodarce oraz dowiedzieli się czym różni się on od banków komercyjnych. Nauczyli się co to jest inflacja i jaki jest cel inflacyjny. Poznali historię pieniądza i nauczyli się rozpoznawania autentyczności banknotów. Zobaczyli jak wygląda skarbiec.

Wizyta w NBP to podróż w nieznany na co dzień świat numizmatów, maszyn do liczenia, sortowania i paczkowania pieniędzy. Cała klasa wzięła udział w quizie wiedzy o polskim złotym, którego zwycięzcami zostali Marta i Samuel. Nie zabrakło również jednej z największych atrakcji - sztaby złota - dostępnej dla każdego na wyciągniecie ręki!!!
Na zakończenie wizyty w banku każdy uczestnik samodzielnie wykonał pamiątkową monetę.

fotogaleria ...

26.09.2019r.

Dzień Języków Obcych

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. W tym roku było inaczej niż zwykle , ponieważ dzieci popisały się swoimi zdolnościami kulinarnymi. Klasy przygotowywały smakołyki typowe dla niektórych krajów europejskich. Wszystkie potrawy były smaczne i zniknęły w czasie jednej przerwy! Wielkie gratulacje dla naszych zdolnych i pomysłowych kucharzy, dzięki którym dowiedzieliśmy się co jedzą nasi rówieśnicy z innych państw.

fotogaleria ...

02.09.2019r.

Witaj szkoło!

Dnia 2 września 2019 roku uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Pani Dyrektor Iwona Woźniak powitała wszystkich uczniów i życzyła im zaangażowania, radości, zdrowia, chęci do pracy oraz rozwijania pasji w nadchodzących miesiącach. Szczególne serdeczności skierowała do pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły. Uczniowie klas 6a, b, c przypomnieli zebranym o osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podkreślili, jak ważny jest pokój i możliwość uczenia się w wolnym państwie polskim. Zaś Emilka i Jagoda wzruszyły zebranych pięknym tańcem i śpiewem.Następnie aktorzy przenieśli widzów do sali lekcyjnej, by mogli zobaczyć zabawne scenki z życia pewnej klasy, niekoniecznie grzecznej.

Uroczystość przygotowali uczniowie klas 6a, b, c pod opieką pani Iwony Ambroziak i pani Dominiki Śmidowicz

fotogaleria ...

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec