WSPÓLNE WYPRACOWANIE KONCEPCJI

Do współpracy nad „Koncepcją pracy szkoły na lata 2014–2019” zostali zaproszeni rodzice i uczniowie. Powstała ona na podstawie zidentyfikowanych oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli. Sposoby dochodzenia do celu, to min.:

 • podczas zebrań z rodzicami w dn. 20.03. 2014r. zostały zidentyfikowane oczekiwania rodziców względem podstawowych zadań szkoły, zmian w dotychczasowej koncepcji,
 • w marcu i kwietniu 2014r. wychowawcy klas przedyskutowali z uczniami ich oczekiwania dotyczące działań szkoły, sylwetki absolwenta - najważniejsze wnioski przekazali opiekunom Samorządu Uczniowskiego,
 • Samorząd Uczniowski na podstawie zebranych od kolegów oczekiwań przygotował Sylwetkę absolwenta szkoły,
 • na podstawie oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli powołany przez dyrektora zespół przygotował propozycję modyfikacji Koncepcji i zaplanowania działań pracy szkoły na lata 2014-2019, z którą zapoznał Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski na wspólnym zebraniu w dn. 04.06.2014r.,
 • po wprowadzeniu drobnych poprawek Koncepcja została przyjęta do realizacji na lata 2014-2019.

KONCEPCJA PRACY SP 16 w SOSNOWCU na lata 2014 - 2019

SYLWETKA WYCHOWANKA PRZEDSZKOLNEGO I ABSOLWENTA SZKOŁY

Wychowanek oddziału przedszkolnego i absolwent szkoły wykazuje:

 1. Kulturę osobistą.
 2. Znajomość zasad i norm społecznych, które są przestrzegane.
 3. Kreatywność.
 4. Dbałość o środowisko naturalne.
 5. Chęć do nauki.

Absolwent naszej szkoły:

 1. Jest tolerancyjny wobec wszystkich uczniów i wrażliwy na krzywdy rówieśników.
 2. Cechuje go otwartość na potrzeby innego człowieka, życzliwość.
 3. Jest obowiązkowy i samodzielny.
 4. Wykazuje się punktualnością, sumiennością.
 5. Jest towarzyski, asertywny.
 6. Jest oczytany, zna historię i tradycję Polski.
 7. Zna swoje mocne i słabe strony.
 8. Cechuje go uczciwość oraz mądrość.
 9. Ambitnie podchodzi do wytyczonych celów.
 10. Dostrzega korzyści z nauki i wiąże z nią lepszą przyszłość.
 11. Zna zasady dobrego wychowania, szanuje nauczycieli, rodziców i kolegów.
 12. Dobrze reprezentuje i lubi swoją szkołę.
 13. Dba o zdrowie, zna zasady zdrowego żywienia, jest aktywny fizycznie.

Absolwent naszej szkoły umie:

 1. Pomagać innym.
 2. Kulturalnie dyskutować.
 3. Odróżnić dobro od zła.
 4. Pracować w grupie.
 5. Odpowiednio się zachować w każdej sytuacji.

PRIORYTETY PRACY:

 1. Podnoszenie wyników nauczania w szkole i utrzymanie dobrych wyników z egzaminów zewnętrznych.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i eliminowanie niepożądanych zachowań.
 3. Efektywne rozwijanie podstawowych kompetencji uczniów : umiejętności czytania ze zrozumieniem i komunikowania się (w języku ojczystym i obcym), myślenia matematycznego i naukowego, posługiwania się technologiami informatycznymi, umiejętności samodzielnego uczenia się i pracy zespołowej.
 4. Rozpoznawanie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień każdego dziecka oraz prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Rozwijanie działań ukierunkowanych na promocję i współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym.

ZADANIA W RAMACH PRZYJĘTYCH PRIORYTETÓW:

I.. Podnoszenie wyników nauczania w szkole i utrzymanie dobrych wyników z egzaminów zewnętrznych.

 1. Posiadanie przez szkołę Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczników wybranych przez nauczycieli zgodnie z przepisami prawa.
 2. Tworzenie i realizacja przez nauczycieli autorskich programów nauczania celem podnoszenia jakości kształcenia w szkole (autorski program nauczania edukacji wczesnoszkolnej).
 3. Zgodność Szkolnego Planu Nauczania z ramowym planem nauczania – zapewnienie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.
 4. Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej.
 5. Stwarzanie warunków dla dzieci 5 i 6 letnich do podjęcia rocznego przygotowania przedszkolnego i 6 letnich do nauki w I klasie.
 6. Wyposażanie wszystkich uczniów w potrzebne podręczniki i pomoce naukowe.
 7. Wzbogacanie stanu biblioteki szkolnej i czytelni.
 8. Opracowanie i systematyczna realizacja Monitorowania Osiągnięć uczniów:
  1. prowadzenie oceny dojrzałości szkolnej,
  2. monitorowanie przyrostu wiedzy i umiejętności: badanie wyników na wejściu i wyjściu na każdym etapie edukacyjnym,
  3. wykorzystywanie narzędzi zewnętrznych do prowadzenia pomiaru dydaktycznego np.: OPERON, OBUT, OKE i inne,
  4. przeprowadzanie sprawdzianów próbnych dla uczniów klas V i VI oraz sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI.
 9. Systematyczna analiza wyników prowadzonych badań, wykorzystywanie wniosków do planowania dalszej pracy dydaktycznej, wyrównawczej przez pojedynczych nauczycieli i zespoły nauczycielskie.
 10. Pedagogizacja rodziców celem podniesienia ich świadomości za współodpowiedzialność za efekty kształcenia i wychowania.
 11. Motywowanie uczniów do nauki min poprzez wyróżnianie i nagradzanie.
 12. Systematyczna i efektywna współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych i innych. Lekcje pokazowe.
 13. Promowanie nauki języków (ojczystego i obcych) poprzez m.in. organizowanie Dnia Języków Obcych , konkursów, olimpiad.
 14. Realizacja programów i projektów edukacyjnych:
  1. Radosna Szkoła,
  2. Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy,
  3. Ortograffiti z Bratkiem,
  4. Dobry Start,
  5. Ja i Świat,
  6. Smok Mądragon daje radę.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i eliminowanie niepożądanych zachowań.

 1. Realizacja przez uczniów, środowisko szkolne i rodziców celów określonych w Programie Wychowawczym.
 2. Kształtowanie u uczniów umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów.
 3. Przedstawianie uczniom pozytywnych wzorów zachowań.
 4. Efektywna realizacja Programu Profilaktyki poprzez propagowanie zdrowego stylu życia. Realizacja programów rządowych i innych: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Śniadanie daje moc”, „Trzymaj formę”, „Żywienie na wagę zdrowia”, „Bezpieczny internet”, „Spójrz inaczej”, „Nie pal przy mnie proszę”.
 5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 6. Kształtowanie u uczniów zdrowej, sportowej rywalizacji.
 7. Uczenie tolerancji i akceptacji odmienności innych.
 8. Przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym – „Klub Bezpiecznego Puchatka”, spotkania z policjantem, karta rowerowa.
 9. Prawidłowa organizacja opieki nad uczniami w czasie zajęć organizowanych w szkole i poza nią.
 10. Stwarzanie warunków umożliwiających uczniom pozostawianie podręczników i innych przyborów w szkole.
 11. Kształtowanie świadomości posiadania własnych praw i wynikających z nich obowiązków.
 12. Realizacja ogólnopolskich projektów związanych z bezpieczeństwem dzieci ( Klub Bezpiecznego Puchatka, Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń, Bezpieczna Szkoła-Demokratyczny Kraj, inne).

III. Efektywne rozwijanie podstawowych kompetencji uczniów : umiejętności czytania ze zrozumieniem i komunikowania się (w języku ojczystym i obcym), myślenia matematycznego i naukowego, posługiwania się technologiami informatycznymi, umiejętności samodzielnego uczenia się i pracy zespołowej.

 1. Planowanie i organizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z zaleceniami, warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego na każdym przedmiocie.
 2. Rozwijanie podstawowych kompetencji uczniów poprzez integralność działań dydaktycznych nauczycieli.
 3. Wyzwalanie wszechstronnej aktywności uczniów (indywidualnej i grupowej) poprzez dobre rozeznanie ich potrzeb i zainteresowań.
 4. Systematyczne uczenie dzieci planowania własnej pracy i kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się.
 5. Planowanie przez nauczycieli pracy dydaktycznej zgodnie z aktualną wiedzą psychologiczną i metodyczną – dominowanie w procesie nauczania strategii czynnościowej, realistycznej, problemowej.
 6. Stałe wzbogacanie bazy szkoły o nowe i nowoczesne środki dydaktyczne, cyfryzacja szkoły, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach wszystkich przedmiotów.
 7. Praca metodami aktywnymi na wszystkich przedmiotach.
 8. Systematyczne wdrażanie uczniów do pracy zespołowej.
 9. Przewaga metod poszukujących, ćwiczeń praktycznych nad metodami podającymi w toku lekcji.
 10. Stałe wzbogacanie zasobów biblioteki i czytelni, dostęp do internetu.
 11. Kształtowanie potrzeb i nawyków czytelniczych ( Świerszczykowy Klub Pożeracza Liter, współpraca z biblioteką publiczną).

IV. Rozpoznawanie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień każdego dziecka oraz prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Rozpoznawanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i potrzeb dzieci – kierowanie ich do szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, przygotowywanie do reprezentowania szkoły.
 2. Prowadzenie kół przedmiotowych, naukowych, innych (zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem wśród uczniów, rodziców, nauczycieli).
 3. Wspieranie i promowanie twórczych inicjatyw uczniów zdolnych.
 4. Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych oraz dla społeczności uczniowskiej miasta.
 5. Współpraca z uczniami, przygotowanie ich do konkursów o zasięgu szkolnym, miejskim, regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym.
 6. Organizowanie zajęć z uczniem zdolnym.
 7. Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez organizację lekcji muzealnych, teatralnych, muzycznych, wyjść do kina.
 8. Organizowanie wycieczek i „zielonej szkoły”.
 9. Eksponowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
 10. Nagradzanie zwycięzców.
 11. Organizowanie kiermaszów szkolnych z udziałem prac uczniów.
 12. Realizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 13. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
 14. Stała współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (kierowanie uczniów na badania, przygotowywanie opinii, realizacja przez pracowników PPP programów kierowanych do uczniów, pedagogizacja rodziców, organizowanie pomocy w ramach Szkoły dla Rodziców).
 15. Dostosowywanie wymagań do potrzeb uczniów i indywidualizowanie procesu nauczania z uczniem zdolnym i trudnościami w nauce.
 16. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i rewalidacyjnych.
 17. Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy.
 18. Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli szkoły do prowadzenia pracy wyrównawczej, korekcyjnej, rewalidacji.

V. Rozwijanie działań ukierunkowanych na promocję i współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym.

 1. Wspieranie rodziców w realizowaniu zadań wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Udział rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.
 3. Praca szkoły na rzecz dzieci i rodziny (rozpoznawanie środowiska uczniów, objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, materialną przy współpracy MOPS, sponsorów, innej).
 4. Współpraca szkoły z wszystkimi instytucjami lokalnymi wspierającymi rozwój edukacji (szkoły, przedszkola, biblioteki, Urząd Miejski, MOPS, Parafia, fundacje, muzea i inne).
 5. Aktywna współpraca z rodzicami w życiu klasy i szkoły (prelekcje, uczestnictwo w podejmowanych działaniach, organizacja wycieczek, wyjść do kina, muzeum itp., imprez szkolnych i klasowych, doposażenie szkoły w pomoce, udział Rady Rodziców w posiedzeniach Rad Pedagogicznych).
 6. Finansowanie przez Radę Rodziców nagród, dyplomów, podziękowań w konkursach, za wyniki w nauce itp.
 7. Udział rodziców w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących, kiermaszach szkolnych.
 8. Promocja pracy szkoły w środowisku lokalnym: strona internetowa szkoły i Urzędu Miasta, biuletyny, kronika szkoły, gazetka szkolna, lokalne media, organizacja Dnia Otwartego, organizowanie wystaw w szkole, Urzędzie Miasta, bibliotece, zawody sportowe, organizacja konkursu międzyszkolnego, kiermasze szkolne, imprezy i inne uroczystości szkolne, współpraca z Przedszkolem Miejskim nr 52 i innymi szkołami, Domem Małego Dziecka, współpraca z absolwentami szkoły.
 9. Publiczne honorowanie uczniów, rodziców, sponsorów dyplomami, podziękowaniami.
 10. Wychowanie uczniów do poszanowania środowiska, w którym żyjemy oraz pomocy potrzebującym (Sprzątanie Świata, Ratujemy Sosnowieckie kasztanowce,Ekologiczny I Dzień Wiosny, Druga Szansa dla Zakrętki, zbiórka makulatury, puszek, baterii).
 11. Realizacja projektów UNICEFU.

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec