SAMORZĄD UCZNIOWSKI

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 16 w Sosnowcu

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 - tekst jednolity)
- Statut Szkoły Podstawowej nr 16 w Sosnowcu

I. Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe w szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie związane ze szkołą, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów określonych w art. 85 ust. 5 cytowanej ustawy.
 2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd może wydać opinie o pracy nauczyciela, w trakcie dokonywania oceny tej pracy przez dyrektora.
 3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

II. Cele Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:

 1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
 6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

III. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
 3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna (Opiekunów)Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.
 5. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań.
 6. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
 7. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

IV. Zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
 2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.
 4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
 7. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
 8. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU.
 9. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 10. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele).

V. Organy Samorządu Uczniowskiego

 1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
 2. Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Skład Zarządu tworzą przewodniczący oraz dwóch zastępców.
 3. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun (opiekunowie) Samorządu Uczniowskiego.
 4. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora Szkoły, Opiekuna (Opiekunów) Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego członków.
 5. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od ogłoszenia wyników do 31 sierpnia następnego roku.

VI. Dokumentacja samorządu uczniowskiego

 1. Roczny plan pracy ustalony z Zarządem SU w porozumieniu z opiekunami na cały rok szkolny.
 2. Sprawozdania, protokoły i uchwały sporządzane przez opiekunów samorządu.

VII. Obowiązki dyrektora szkoły i rady pedagogicznej wobec samorządu uczniowskiego

 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

VIII. Opiekun samorządu uczniowskiego

Do obowiązków Opiekuna (Opiekunów) SU należy:

 1. Koordynowanie pracami Samorządu Uczniowskiego i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 3. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 4. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.

IX. Ordynacja wyborcza

 1. W okresie do 20 września w każdej klasie wybierany zostaje Przewodniczący Klasy i dwóch zastępców, którzy tworzą Samorząd Klasowy.
 2. Do końca września utworzony zostaje Samorząd Uczniowski, zwany Zarządem Samorządu, w wyniku kampanii wyborczej w głosowaniu tajnym.
 3. Każda klasa wyłania maksymalnie dwóch kandydatów do Samorządu Uczniowskiego z klas V - VIII. Kandydaci nie muszą być członkami Samorządu Klasowego.
 4. Kandydat do Zarządu SU powinien:
  • być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym
  • umieć współpracować w grupie
  • umieć podejmować decyzje, negocjacje
  • chętnie działać na rzecz uczniów
  • posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania
  • nie mieć problemów w nauce
 5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci na ulotkach w formacie A4 przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie.
 6. Kampania trwa do dnia wyborów.
 7. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Powołana zostaje Komisja złożona z trzech uczniów klas VI, VII, VIII wybranych losowo oraz opiekuna samorządu. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie - w ciągu 24 godzin od ich zakończenia - wyników wyborów.
 8. W skład Rady SU wchodzą 3 osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępców).

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez samorząd uczniowski 19 grudnia 2019r.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec