STOŁÓWKAW naszej szkolnej stołówce przygotowuje się codziennie smaczny 2-daniowy obiad w cenie 3,60 zł.

Należność za zamówione obiady należy regulować poprzez dokonywanie wpłat na poniższy numer konta bankowego:

PKO BP 52 1020 2313 0000 3402 0579 6158

Opłaty z tytułu kosztów wyżywienia należy wnosić w wyznaczonym przez szkołę terminie wywieszonym na tablicy ogłoszeń tj. do 10-go dnia każdego miesiąca.

W tytule przelewu trzeba podaćSP16 - imię i nazwisko dziecka. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
Pisemna informacja o wysokości wpłaty za dany miesiąc przekazywana jest indywidualnie każdemu uczniowi (uwzględnia ona ewentualne nadpłaty, niedopłaty lub odsetki za nieterminową wpłatę).

Zgodnie z rozporządzeniem nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011 roku:
Rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do przedszkola, ucznia szkoły ma obowiązek zgłosić nieobecność dłuższą niż jeden dzień, w celu odliczenia kosztu posiłków w następnym miesiącu. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00. Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie pracownikowi wyznaczonemu przez Dyrektora placówki - w Szkole Podstawowej nr 16 informację taką przyjmuje pracownik sekretariatu.

Obiady wydawane są wg harmonogramu:

11:30 - 11:50--
12:35 - 12:55--

Wszelkich dodatkowych informacji w tym zakresie udziela kierownik świetlicy szkolnej, pani mgr Monika Prymka-Gzik

Copyright© Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec