Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Matejki w Sosnowcu

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe.
 • Dziennik Ustaw z dnia 17 czerwca 2021r. Poz. 1082 - tekst jednolity.
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Matejki w Sosnowcu

 

I. Postanowienia ogólne
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe w szkole i placówce działa samorząd uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie związane ze szkołą, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów określonych w art. 85 ust. 5 cytowanej ustawy.
 2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd może wydać opinie o pracy nauczyciela, w trakcie dokonywania oceny tej pracy przez dyrektora.
 3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
II. Cele Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:

 1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
 6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
III. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
 3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna (Opiekunów) Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.
 5. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań.
 6. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
 7. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.
IV. Zadania Samorządu Uczniowskiego
 1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
 2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.
 4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
 7. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 8. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, godziny wychowawcze, apele).
V. Organy Samorządu Uczniowskiego
 1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
 2. Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Skład Zarządu tworzą przewodniczący, dwóch zastępców oraz członkowie.
 3. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun (opiekunowie) Samorządu Uczniowskiego.
 4. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora Szkoły, Opiekuna (Opiekunów) Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego członków.
 5. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 6. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego Samorządu.
 7. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od ogłoszenia wyników do 31 sierpnia następnego roku.
VI. Dokumentacja samorządu uczniowskiego
 1. Roczny plan pracy ustalony z Zarządem SU w porozumieniu z opiekunami na cały rok szkolny.
 2. Sprawozdania, protokoły i uchwały sporządzane przez opiekunów samorządu.
VII. Obowiązki dyrektora szkoły i rady pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego
 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
VIII. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Do obowiązków Opiekuna (Opiekunów) SU należy:

 1. Koordynowanie pracami Samorządu Uczniowskiego i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 3. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 4. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.
IX. Ordynacja wyborcza
 1. W okresie do 20 września w każdej klasie wybierany zostaje Przewodniczący Klasy i dwóch zastępców, którzy tworzą Samorząd Klasowy.
 2. Do końca września utworzony zostaje Samorząd Uczniowski, zwany Zarządem Samorządu, w wyniku kampanii wyborczej w głosowaniu tajnym.
 3. Każda klasa wyłania maksymalnie dwóch kandydatów do Samorządu Uczniowskiego z klas V - VIII. Kandydaci nie muszą być członkami Samorządu Klasowego.
 4. Kandydat do Zarządu SU powinien:
  • być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym
  • umieć współpracować w grupie
  • umieć podejmować decyzje, negocjacje
  • chętnie działać na rzecz uczniów
  • posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania
  • nie mieć problemów w nauce
 5. Do końca września utworzony zostaje Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczący i jego zastępcy wybierani są przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów. Przewodniczącym zostaje kandydat z największą ilością głosów. Kampania trwa do dnia wyborów.
 6. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Powołana zostaje Komisja złożona z trzech uczniów klas VI, VII, VIII wybranych losowo oraz opiekuna samorządu. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie - w ciągu 24 godzin od ich zakończenia - wyników wyborów.

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski 05.10.2023r.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.